E-debat :: La plataforma més senzilla
Organització
Organització d'un debat

Des de Clic-austral, proposem una organització global del debat. La nostra experiència ens diu que les fases principals per a conseguir èxit en iniciatives de comunicació social són:

1. Estudi dels perfils d'alumnes, avaluar el número d'usuaris per debat i el número i perfil de tutors necessaris.

 • Anàlisi de les diferents línies estratègiques de la Institució i valoració de les propostes més adients per a dissenyar un debat virtual.
 • Disseny global de l’acció: definició del públic diana i públic de suport, definició d’objectius a desenvolupar, disseny marketing i accions de difusió, elaboració propostes d’avaluació quantitativa i qualitativa
 • Coordinació i lideratge de l’equip de treball del debat, format per professionals de la Institució.

2. Disseny i preparació dels materials, tant en quantitat com planificar quan es mostraran als usuaris dels debats.

 • Disseny i adaptació de l’entorn virtual al Debat Virtual proposat.
 • Allotjament i manteniment del software (Opcional).
 • Edició del material del document a debat (Opcional).
 • Elaboració proposta de calendari de treball.

3. Marketing i difusió

 • Disseny d’un Pla de marketing per a la difusió del Debat Virtual al públic diana, al públic de suport i als mitjans de  difusió habituals de la Institució.

4. Execució i seguiment

 • Coordinació de la posada en funcionament del debat.
 • Entrenament dels dinamitzadors del debat.
 • Seguiment diari per avaluar el funcionament i la participació.
 • Assessorament i coordinació de la dinamització del debat.

5. Tancament

 • Coordinació de la realització dels informes finals de contingut
 • Elaboració d’informe final de desenvolupament del debat
 • Explotació de les dades d’avaluació quantitatives i qualitatives
 • (Un parell d’Imatges: imatge d’algun seguiment traient logos i noms + part d’algun informe final que no s’identifiqui)

Aquestes fases es poden realitzar en la seva totalitat o en part, segons les necessitats del client i el grau d'implicació que desitgi que tingui Clic-austral.

 

© E-DEBAT Reservats tots els drets.
Clic-austral